Šk. rok 2019/2020Aktuality

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020

 
Dňa 1.júna otvárame brány našej Súkromnej spojenej školy. V tejto súvislosti v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami RÚVZ vydávam tieto organizačné pokyny.

Vyučovací proces

 Vyučovací proces bude prebiehať v triedach a vonkajších priestoroch školy. Žiaci základnej školy a deti materskej školy sú naďalej v triedach, ako boli pridelení v septembri.

Ak má dieťa sociálny oddych počas týždňa, naďalej to rešpektujeme, ale ak je dieťa a žiak v stave, že zvládne aj dennú dochádzku do školy, môže. Naopak, ak dieťa, žiak po takejto dlhej dobe doma nezvládne nástup na dennú dochádzku, môže sa mu dať mimoriadny sociálny oddych.

Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Rodičia privedú dieťa pred školu, zavolajú asistentke učiteľa a tá si príde vyzdvihnúť dieťa pred školu. Pri nástupe dieťaťa do školy mu bude odmeraná teplota a zákonný zástupca vypíše dotazník. Rodič do budovy školy nevstupuje! Dieťa si rodič vyzdvihne po vyučovaní tiež pred školou, kam mu ho privedie asistentka alebo vychovávateľka, ktorej je potrebné dopredu zavolať.

Každý rodič prinesie svojmu dieťaťu papierové utierky, ktoré sú odporúčané namiesto bežných froté uterákov. Do školy rodič privedie len zdravé dieťa!!!

Ak je dieťa zvyknuté a rodič si to praje, môže dieťaťu pribaliť dve rúška. Deti v triede rúška mať nebudú, môžu si ich nasadiť pri prechode chodbami, ak si to rodič praje. Deti s autizmom sú od nosení rúšok oslobodení.

Vyučovanie bude v júni zamerané na opätovnú socializáciu dieťaťa, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, sebaobsluhu a športové vyžitie. Podľa počasia väčšina vyučovania bude prebiehať vonku formou hrových aktivít. Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základnej školy počas mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje do konca školského roka.

Terapeutické priestory sa budú využívať podľa rozvrhu, každá skupina po návšteve terapie musí za sebou vyvetrať a dezinfikovať plochy.

Služby

V škole bude zabezpečená celodenná prevádzka, teda aj ranné schádzanie a školský klub, podľa toho, ako boli deti nahlásené v septembri.

Prevádzka školy je do 16.30, dovtedy je nutné si dieťa vyzdvihnúť pred školou.

Žiaci základnej školy si desiatu nosia z domu, teplý obed bude zabezpečený, podľa toho, ako boli deti na stravovanie prihlásené v septembri. Odhlasovanie stravy bude tak, ako doteraz.

Deti materskej školy budú mať zabezpečenú celodennú stravu podľa toho, ako ich rodičia v septembri prihlásili. Deti sa budú stravovať: desiata a olovrant v triede, obed v jedálni v rovnakých skupinách, ktoré sa nebudú miešať, tak, aby sme po každej skupine priestory vydezinfikovali. Deti si samé nebudú brať príbory ani poháre, obslúži ich asistent.

Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej či materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo poskytne triedny učiteľ rodičovi pri prvom nástupe dieťaťa/žiaka do školy.

Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy.

 

Vydané dňa: 19.5.2020 riaditeľkou Mgr. Evou Turákovou

 

 

 

Hore