Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

Oznam o konaní volieb do Rady školy pri Súkromnej spojenej škole, Vodárenská 3, Prešov

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3, Prešov Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení, že po uplynutí funkčného obdobia Rady školy sa budú konať voľby do Rady školy pri Súkromnej spojenej škole, Vodárenská 3, Prešov za
1) kategóriu pedagogickí zamestnanci, počet volených členov – 3
2) kategóriu ostatní zamestnanci, počet volených členov – 1
3) kategóriu rodičia, počet volených členov – 4

Voľby členov Rady školy:
– za zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 11. 06. 2021 od 07.30h;
– za zástupcu ostatných zamestnancov školy sa uskutočnia 11. 06. 2021 od 13.00 h;
– za zástupcov rodičov žiakov školy sa uskutočnia 11. 06. 2021 od 07.30 hod vo vstupnom priestore školy.

Hore