O autizme

Štatistika

Autisti Prešov

Štatisticky naliehavý problém
Svetové štatistické údaje hovoria o výskyte 4-5 na 10 000 narodených detí v prípade tzv. klasického autizmu, ale až 21 na 10 000 narodených detí v prípade tzv. autistických čŕt. (zdroj časopis Efeta, ročník VIII, r. 1998 Autizmus – situácia na Slovensku).

V samotnom prešovskom okrese, podľa sčítania obyvateľov uskutočnenom v roku 2001 Štatistickým úradom SR, žije 161.782 obyvateľov, z čoho je 35.462 detí do štrnásť rokov. Transformácia svetových štatistík autizmu na počet školopovinných detí prešovského okresu hovorí, že v samotnom prešovskom okrese žije 15 detí s diagnózou klasického autizmu (diagnóza F84.0) a 74 detí s tzv. autistickými črtami (Podľa aktuálnej 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb z roku 1993 sú do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté aj: atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9).) Ak k tomuto prepočtu prirátame deti z najbližších okresov (Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou), vzrastie tento počet na 22 klasických autistov – celkovo 104 detí s autistickými črtami.

Mnohé z týchto detí hlavne predškolského veku zostávajú až do času ich povinného zaškolenia doma, lebo nie sú schopné integrácie medzi intaktné deti v bežných materských školách. Okrem tohto faktu veľa autistických detí je chybne zaradzovaných medzi mentálne postihnuté deti, kde sa nemôžu dostatočne rozvíjať kvôli prístupu a metódam práce, ktoré nezodpovedajú druhu ich postihnutia.

Jediný a najmä primeraný spôsob riešenia problému autizmu je špeciálna výchova, rešpektujúca všetky jeho špecifiká. Tradičný spôsob výchovy v špeciálnych zariadeniach, kladúci dôraz na skupinový výchovno-vzdelávací proces, predstavuje pre autistického jedinca príliš zložitú komplexnú činnosť, v ktorej nutne zlyháva.

Hore