Súkromná spojená školaMaterská škola

Výchovno-vzdelávací proces

V Materskej škole postupujeme podľa Vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu. www.statpedu.sk

Tak ako pre všetky deti aj pre naše deti je hra najprirodzenejšia činnosť. Niektoré deti s hračkou manipulujú, iné ich ukladajú vedľa seba alebo ich funkčne používajú v hre. V materskej škole sa deti postupne učia nielen hrať dospelou osobou ale aj pracovať vo dvojici (s učiteľkou). Jednotlivé aktivity majú svoju štruktúru, sú vizualizované a sú prispôsobené pre každé dieťa podľa jeho schopnosti. Každý úspech je odmenený pochvalou.

Hore